8. גיבוי המערכת מול ההורים והרשות כמפורט בהצעת חוק זכויות המורה של סיעת נח"ל

המנהל הכללי, מנהל המחוז, מפקח, מפקח המחוז ומפקח כולל לא יצרו את צעדיו של עובד ההוראה או המנהל בעבודתו, לא ישתפו פעולה עם ניסיונות לעקוף אותו ויתנו לו גיבוי מלא להחלטותיו ופעולותיו, אלא אם הוכח להנחת דעתם שעובד ההוראה או המנהל חרג מהוראות או תקנות משרד החינוך או עבר על החוק . מנהל מוסד החינוך או עובד המשרד לא יאפשר לתלמידים, הורים או מי מטעמם לעקוף את עובד ההוראה. כל תלונה של תלמיד או הורה על עובד הוראה תימסר קודם כל לטיפולו של עובד ההוראה, ורק אם לא הצליח לפתור את הבעיה, רשאי המנהל להיפגש עם המתלוננים בנוכחות עובד ההוראה. עובד הוראה שייתבע ע"י הורים בקשר למילוי תפקידו, ימומנו הוצאות הגנתו ע"י המשרד וישולם לו מלוא שכרו בתקופת ההשעיה, אם תהיה.

בהתאמה לבעלי התפקידים במערך גני הילדים : מנהל = מפקח.

 

9. ביעור האלימות נגד גננות בחקיקה כמפורט בהצעת חוק זכויות המורה של סיעת נח"ל

הורה או אפוטרופוס או קרוב משפחה של התלמיד או אדם מטעמו של התלמיד שינהג באלימות פיזית או מילולית כלפי עובד הוראה יורחק ממוסד החינוך וייאסר עליו להיכנס למוסד החינוך לתקופה שתיקבע ע"י המנהל. זאת בנוסף לעונשים הקבועים בחוק העונשין, תשל"ז-1977 בקשר לעבירות אלימות ותוצאותיהן. הורה או אפוטרופוס או קרוב משפחה של התלמיד או אדם מטעמו של התלמיד שיאיים או יצעק על עובד הוראה או יבזה אותו או יעליב אותו, בין בפניו ובין שלא בפניו, יורחק ממוסד החינוך. זאת בנוסף לעונשים הקבועים בחוק העונשין, תשל"ז-1977 סעיף 288 – העלבת עובד ציבור, שיחול גם על פגיעה כאמור בעובדי הוראה, ו/או על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,תשס"ב-2001.

 

10. מתן אוטונומיה לגננת בניהול הגן וצמצום התערבות הרשות המקומית בנושאים פדגוגיים ובניהול תקציב הגן

פירוט ושקיפות של הרשות המקומית בכל הנוגע לתקציבי הגן המועברים ממשרד החינוך.

 

11. חיוב הורים לילדים מתקשים לקבל עזרה מקצועית

יצירת מנגנון משותף של רשות ופיקוח לועדה רב מקצועית שתחייב הורים לקבל עזרה מקצועית, קביעת לוחות זמנים, גיבוי לצוות הגן ואכיפת הסכמי הועדה.

12. ביטול היום הפתוח בגנים

הרשות המקומית בשיתוף הפיקוח תזמן הורים לקראת מועד הרישום לגן הילדים , למפגש המציג את המערכת הגנים העירונית . המפגש יכלול גם התייחסות לנושא קבלת ילדים בגילאי שלוש בכל הקשור לגמילה מטיטולים ומתן הדרכה מקצועית בנושא הגמילה.

13. הסדרת נושא תשלומי הורים על ידי הרשות המקומית והסרת אחריות הגננת על תהליך הגביה וניהול חשבון תשלומי ההורים 

גביית תשלומי הורים תיעשה אך ורק על ידי הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך.

1. פתיחת הסכם אופק חדש בנושא שכר ותנאי העבודה של הגננות

מקדם ההמרה לכל הגננות לחישוב השכר באופק חדש היה 16%. הגננות שובצו בדרגות הנמוכות בהשוואה למורים שמקדם ההמרה שלהם נע בין 17% - 37% ושובצו בדרגות גבוהות.

 

2. החזרת גמול הפיצול לגננת משלימה ותגמול על השתתפותה בימי היערכות, אסיפות הורים ואירועים

נגרע גמול הפיצול בסך 10% מגננות הסבב. כחלק מצוות הגן מצופה מגננת הסבב להגיע ליום היערכות לפני פתיחת שנת הלימודים, אסיפות הורים ומסיבות על זמנה הפרטי. יש לתגמלה על כך.

3. תוספת שעות שהייה לגננת, תגמול עבור שעתיים החפיפה בשבוע הראשון ללימודים ותוספת שכר על ימי היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים

נלקחו 156 שעות אוויר שהיו חלק ממשרת הגננת ונועדו למפגשים עם הורים, הכנת חומרים ואדמינסטרציה במקומן נוספו 36 שעות נוספות בלבד.

 

4. תיאום בין השלטון המקומי והפיקוח בכל הקשור ליישום חוזר מנכ"ל בנושא קבלת ילדים בגילאי 3

אחריות הרשות המקומית לתשתית מתאימה בגן. אחריות הרשות המקומית לידוע ההורים בעת הרישום על אחריותם בגמילת הילדים. קיום מפגשי הדרכה להורים על ידי מומחים בנושא גמילה סמוך למועד הרישום לגנים. הקצאת תקנים של אגף שפ"י לפסיכולוגים חינוכיים התפתחותיים לעבודה פרטנית ומערכתית לגני ילדים מגיל שלוש. הכשרת סייעות המודעות לעובדה שעליהן להחליף טיטולים והדגשת הגדרת התפקיד בליווי הילדים בשלבי תהליך הגמילה. הקצאת סייעת נוספת לגילאי 3 גם בגנים שמכסתם אינה עולה על 30 ילדים במידה ונדרש כך בשל מורכבות הכיתה .

5. צמצום מספר הילדים בכיתות

צמצום מספר הילדים בכיתות בהתאם לתקני OECD וישום המלצות ועדת החינוך בהובלת פרופ' פנינה קליין ז"ל משנת 2008 .

6. יצירת מאגר של ממלאות מקום בכל יישוב

הקצאת תקנים לכל מפקחת או מרחב גאוגרפי לממלאות מקום קבועות בשכר של משרד החינוך . הסרת אחריות הגננת למציאת מילוי מקום . יצירת מנגנון מאוייש שיתן מענה טלפוני למילוי מקום .

7. הגדרת תפקיד הסייעת, קביעת קריטריונים להתאמה לתפקיד והכשרות מתאימות לסייעות

תיאום עם הרשות לתגמול סייעות לצורך ישיבות צוות סדירות במהלך השנה, השתתפות בהשתלמות מרחבית, בועדה רב מקצועית, והשתתפות באירועים אחר הצהריים.

Asset 4.png

* המצע מתייחס לכל עובדי ההוראה העוסקים בגיל הרך במערכת החינוך והמתי"אות.

 

* המצע מתייחס לכל המגזרים וכולל את כל בעלי התפקידים.

 

* המצע נכתב על בסיס, צרכים

שעלו מהשטח, נתונים בינלאומיים )ארגון OECD , (אתר ארגון גננות מחנכות, הצ"ח זכויות המורה של נחל והוא פתוח להצעות, תוספות ושינויים.

מצע נחל למען הגננות והעוסקות בגיל הרך